Volume 21, No. 3

Authors: Flavia Guidotti, Cristina Cortis, Laura Capranica

DUAL CAREER OF EUROPEAN STUDENT-ATHLETES: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

DVOJNA KARIERA EVROPSKIH ŠTUDENTOV ŠPORTNIKOV –PREGLED LITERATURE

Abstract (English)

In the last decade, a growing interest emerged in the promotion of the combination of education and elite sport commitments (i.e., dual career, DC) of European student-athletes. Thus, this study attempted to provide a systematic review of scientific contributions on DC in Europe. Published studies between 2007 and 2014 on DC of European student-athletes were considered. Descriptive and thematic analyses provided an overview of publication activity, scholars' contributions, research methods, National representation, challenges in relation to individual, interpersonal, socio-environmental and policy dimensions (i.e., micro, meso, macro, and global, respectively) of DC, and the current stage (i.e., nascent, intermediate, and mature) of this research area. A final sample of 49 scientific contributions highlighted: 1) An emerging academic conversation on several dimensions of DC in Europe; and 2) Methodological challenges of this research path. Findings suggest that DC is an emerging research area, multidisciplinary in its nature. The specific terminology needs to be consolidated and the lack of contributions focused on interpersonal factors related to DC (i.e., support from family, peers, coaches, and teachers) calls for further research in this field. According to the European guidelines on DC, cross-national comparisons are strongly recommended, especially applying longitudinal research designs and integrating qualitative and quantitative methodologies. This study has not only provided a better understanding of the conceptual approach of research on DC within the existing literature, but also a potential guide for future research in this area and policy actions across Member States.

Keywords (English)

dual career, student-athlete, sport, education, literature review

Abstract (Slovenian)

V zadnjem desetletju narašča zanimanje za spodbujanje usklajevanja izobraževalnih in športnih obveznosti (tj dvojna kariera, DK) evropskih študentov-športnikov. Članek ponuja pregled znanstvenih prispevkov na področju DK v Evropi. Obravnavane so študije, objavljene med letoma 2007 in 2014 na področju DK evropskih študentov-športnikov. Opisna in tematska analiza ponuja pregled objavljenih prispevkov, raziskovalnih metod, pregled držav, ki obravnavajo omenjeno problematiko, izzive v povezavi z individualnimi, medosebnimi, družbeno-okoljskiimi in političnimi razsežnostmi (tj, mikro, mezo, makro in globalno) DK in trenutni položaj (tj, razvijajoče se, vmesno in zrelo) tega raziskovalnega področja. Končni vzorec 49 znanstvenih prispevkov kaže, da se: 1) pojavljajo akademske razprave o različnih razsežnostih DK v Evropi; in 2) metodološki izzivi.
Ugotovitve kažejo, da je DK nastajajoč raziskovalni prostor, ki je po svoji naravi multidisciplinaren. Utrditi je potrebno specifično terminologijo. Avtorji so zaznali pomanjkanje prispevkov, ki se osredotočajo na medosebne dejavnike (tj, podporo družine, vrstnikov, trenerjev in učiteljev), zato pozivajo k nadaljnjim raziskavam na tem področju. V skladu z evropskimi smernicami o DK, so zelo priporočljive mednarodne primerjave, še posebej pa uporaba longitudinalnih raziskovalnih modelov in integracija kvalitativnih in kvantitativnih metod. Poleg tega, da študija omogoča boljše razumevanje konceptualnega pristopa raziskav na področju DK s pomočjo obstoječe literature, ponuja tudi napotke za prihodnje raziskave na tem področju in predlaga ukrepe.

Keywords (Slovenian)

dvojna karierar, študenti športniki, šport, izobraževanje, pregled literature

Complete article in PDF format

complete article